• Women Stretching and Relaxing in Yoga Class – Seventh Sense Healing